MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: GIESSEN I INNI – TRANS-DYSCYPLINARNE NAUCZANIE TEATRU

 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum:

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Termin: 4-6 lipca 2017 podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie

Organizator i miejsce: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Instytut Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft), powstały w 1982 roku na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) z inicjatywy polskiego krytyka, Andrzeja Wirtha i teoretyka teatru Hans-Thiesa Lehmanna, jest wciąż jednym z najbardziej wpływowych miejsc kształcących twórców teatru i teoretyków w Europie. Działając w opozycji zarówno do akademickich wydziałów dramatu, jak i do wyższych szkół artystycznych, Instytut ukształtował kilka pokoleń absolwentów w nowym paradygmacie integrującym teorię z praktyką, w oparciu o zespołową pracę projektową, z wykorzystaniem technik badawczych (research-based practice). Od 2003 do 2011 roku wydziałem kierował uznany reżyser teatralny i kompozytor, Heiner Goebbels. Wśród absolwentów znajdują wiodący twórcy teatru eksperymentalnego, m.in. Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot.

Międzynarodowe sympozjum „Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru” bierze ten niemiecki model jako punkt wyjścia do refleksji nad praktykami trans-dyscyplinarnego kształcenia na innych wydziałach teatralnych w Europie. Oddając sprawiedliwość 35-letniej historii istnienia Instytutu w Giessen, chcemy także zadać pytanie o aktualność jego metod kształcenia w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społecznej i sytuacji na rynku sztuki. W tym celu warto przyjrzeć się innym modelom studiów teatralnych w Europie, takim, jak brytyjski model Practice as Research czy międzynarodowe magisterskie studia rezydencyjne DasArts w Amsterdam University of Arts, które z powodzeniem realizują paradygmat praktyczno-teoretyczny, choć zgoła innymi metodami.

Sympozjum odbędzie się w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie, co tworzy możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w szerokim, międzynarodowym gronie pedagogów szkół teatralnych. Festiwal organizuje Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sympozjum odbywa się w porozumieniu i przy serdecznym poparciu Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, a także przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Wśród zaproszonych mówców są: prof. Heiner Goebbels (ATW Giessen), prof. Paul Allain (Kent University, Canterbury), prof. Marijke Hoogenboom (Amsterdam University of the Arts).

CALL FOR PROPOSALS

Organizatorzy zapraszają do udziału w sympozjum wszystkich badaczy teatru i praktyków zainteresowanych dyskusją na temat nowych dróg kształcenia na wydziałach teatrologicznych, a także aktywnych zawodowo wykładowców aktorstwa i reżyserii, którym nieobce są zagadnienia związane z przekraczaniem granicy między teorią a praktyką. Udział może przybrać różnorodne formaty, np. wystąpienia z referatem (15-20 minut), demonstracji pracy ze studentami (do 30 minut), teoretyczno-praktycznej prowokacji (5-10 minut), wykładu performatywnego, czy krótkiego warsztatu. Po konferencji autorzy będą proszeni o opracowanie wystąpień w formie artykułów na potrzeby publikacji.

Proponowane zagadnienia:

 • Model Angewandte Theaterwissenschaft i jego wpływ na inne wydziały teatralne i teatrologiczne – instytucjonalne warunki konieczne do jego realizacji;

 • Inne trans-dyscyplinarne modele kształcenia teatrologii w Europie i na świecie – metodologie nauczania, założenia programowe, profile absolwentów;

 • Podział na praktykę i teorię w obrębie szkolnictwa teatralnego w kontekście kulturowym, historycznym, politycznym etc. – systemowe bariery dla rozwiązań trans-dyscyplinarnych;

 • Wpływ nowych praktyk artystycznych na kształtowanie programów nauczania na wydziałach teatrologicznych, a także wpływ trans-dyscyplinarnych programów na nowe prądy estetyczne i praktyki twórcze;

 • Zajęcia praktyczne na wydziałach teatrologicznych jako narzędzie marketingowe w sytuacji kryzysu demograficznego lub w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy;

 • Trans-dyscyplinarne specjalizacje: dramaturg, producent, kurator, animator, edukator;

 • Wydziały teatrologiczne wspierające świadomość polityczną studentów przez nauczanie demokratycznych praktyk artystycznych;

 • Teatrologia ‘Do It Yourself’ – wiedza o teatrze w obliczu „zwrotu praktycznego” i zmieniających się oczekiwań najmłodszych pokoleń studentów;

 • Współpraca wydziałów teatrologicznych i aktorskich oraz reżyserskich – dobre praktyki i trudności;

 • Międzywydziałowe projekty teoretyczno-praktyczne jako narzędzie budowania wspólnoty akademickiej;

 • Nauczanie „embedded research” i „embedded criticism” – student teatrologii jako obserwator i ewaluator procesów twórczych;

 • Nauczanie teorii teatru na wydziałach aktorskich – jak inspirować do refleksji teoretycznej w działaniach scenicznych?

 • Trans-dyscyplinarność ponad teatr: nauczanie teatrologii w relacji z innymi sztukami (tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi) czy dziedzinami wiedzy – technologią, medycyną, businessem itd.

Zachęcamy również do zgłaszania własnych tematów.

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (patrz niżej) do dnia 30 kwietnia 2017 na adres: zofia.smolarska@at.edu.pl. O decyzji o zakwalifikowaniu wystąpienia powiadomimy do 15 maja 2017.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dojazd, nocleg, wyżywienie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Komitet naukowy i organizacyjny:

Dr Tomasz Plata

Mgr Zofia Smolarska

Kontakt i bliższe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: zofia.smolarska@at.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na międzynarodowe sympozjum

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Termin: 4-6 lipca 2017

Organizator i miejsce obrad: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

1. Dane Uczestniczki / Uczestnika:

 1. Imię:
 2. Nazwisko:
 3. Afiliacja:
 4. Adres e-mail:
 5. Telefon:

2. Format wystąpienia (referat/prezentacja pracy ze studentami/ teoretyczno-praktyczna prowokacja/wykład performatywny/warsztat):

3. Przewidywany czas trwania (max. 30 minut):

3. Proponowany temat wystąpienia:

4. Abstrakt wystąpienia (do 500 słów):

5. Wymagania techniczne uczestnika (rzutnik, oświetlenie lub nagłośnienie sceniczne, sprzęt audio-wizualny etc.):

6. Krótkie CV uczestnika (do 250 słów):

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Reklamy